Uragano Katrina

Uragano Katrina

Vote
Vote
Summoners:
Ignite
Flash
 
Skill Order:
Howling Gale
2
14
15
17
18
Zephyr
1
4
5
7
9
Eye Of The Storm
3
8
10
12
13
Monsoon
6
11
16